Algemene voorwaarden

1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 “Klant”: de partij, natuurlijk persoon of rechtspersoon, die diensten van SocialForYou afneemt of wenst af te nemen. Klant gaat de overeenkomst aan met Alembo BV.

1.2 “SocialForYou”: de partij die aan Klant de diensten levert die op de website socialforyou.nl zijn aangeboden, of de diensten uitvoert die door Klant zijn verzocht. SocialForYou is een merk van Alembo BV

1.3 “Alembo BV”: De partij die onder het merk “SocialForYou” diensten levert. Klant gaat de overeenkomst rechtsgeldig aan met Alembo BV

1.4 “Opdracht”: de specifieke werkzaamheden die zijn overeengekomen tussen Klant en Alembo BV, voor het uitvoeren van SocialForYou diensten. De opdracht is op maandbasis en kan door beide partijen met 1 maand opzegtermijn worden opgezegd. Zonder opzegging wordt de opdracht automatisch verlengd. 

1.5 “Social media expert”: De natuurlijke ingehuurde persoon of personen op afstand, door SocialForYou aangesteld om de diensten voor of namens Klant uit te voeren. 

1.6 “Website”: De website socialforyou.nl waarop de SocialForYou diensten zijn aangeboden. Klanten die kunnen inloggen krijgen, indien beschikbaar, additionele informatie over de uitgevoerde diensten, de inzet, en andere relevante informatie. Tarieven en andere informatie is op de website beschikbaar.

1.7 “Abonnement”: Het SocialForYou abonnementstype dat Klant is aangegaan met Alembo BV. De abonnementen staan op de website.

2 Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op en voor alle diensten die door SocialForYou worden geleverd, en/of die zijn afgestemd met Klant. Deze Algemene Voorwaarden zijn in te zien op de website socialforyou.nl. 

2.2 SocialForYou behoudt zich het recht voor in deze Algemene Voorwaarden wijzigingen aan te brengen welke gepubliceerd worden op de website. Wijzigingen treden in werking 21 dagen na de dag waarop zij bekend zijn gemaakt, tenzij in de bekendmaking een latere datum van in werking treden is vermeld.

2.3 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van kracht blijven.

2.4 Het is Klant niet toegestaan rechten en/of verplichtingen voortvloeiende uit de diensten van SocialForYou en deze Algemene Voorwaarden over te dragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SocialForYou.

2.5 Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen in verband met diensten van SocialForYou of deze Algemene Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Alkmaar 

2.6 Het is niet toegestaan handelingen te verrichten, te doen, na te laten of te doen verrichten die beogen de verplichtingen voortvloeiend uit deze Algemene Voorwaarden, te ontlopen, te verminderen of anderszins ten nadele te beïnvloeden. Handelen in strijd met het hier bepaalde, levert een geldige reden voor Alembo BV op om de overeenkomst op te zeggen dan wel te ontbinden met behoud van het recht de door Alembo BV dientengevolge geleden schade te verhalen op de Klant.

3 Tarieven en betalingen

3.1 De Klant kiest één van de abonnementen die zijn aangeboden op de website en betaalt overeenkomstig het tarief van desbetreffend abonnement.

3.2 Worden meer uren besteed, dan betaalt Klant de meeruren conform het tarief genoemd op de site.

3.3 Overige kosten die voor of namens Klant zijn gemaakt, worden door Klant betaalt.

3.4 In de startmaand betaalt de klant een evenredig deel van desbetreffende maand. Start een klant bijvoorbeeld op 5 mei, dan betaalt de klant (30-5)/30 ste deel van het maandbedrag vermeerdert met eventuele meerwerk, en overige kosten. 

3.5 Uren die in een bepaalde maand niet zijn besteed kunnen 1 maand worden meegenomen. Daarna vervallen de niet gebruikte uren. In de nieuwe maand worden eerst de overgenomen uren van de vorige maand gebruikt, en pas daarna de uren van de nieuwe maand. 

3.6 Klant dient Alembo BV doorlopend te machtigen voor automatisch incasso van de abonnementsgelden, meerwerk, en overige kosten. Machtiging geschiedt door het invullen van de gevraagde incassogegevens en de acceptatie van de Algemene Voorwaarden. 

3.7 De betalingen worden 7 dagen na einde maand geïncasseerd. Klant heeft inzage in de diensten, en kosten van de desbetreffende maand.

3.8 In geval van niet tijdige betaling, worden alle rente, kosten, en schade met een minimum aan de kosten conform EG richtlijn 2011/7/EG, door Klant vergoed.

3.9 Wijzigingen van de tarieven treden in werking 21 dagen na de dag waarop de wijzigingen zijn bekendgemaakt, tenzij in de bekendmaking een latere datum van in werking treden is vermeld. De tarieven worden jaarlijks gecorrigeerd voor inflatie.

4 Aansprakelijkheid

4.1 SocialForYou, Alembo BV en SocialForYou medewerkers zijn niet aansprakelijk voor bedrijfs- en/of indirecte en/of gevolgschade – onverschillig of deze is ontstaan uit overeenkomst dan wel uit onrechtmatige daad, dan wel virussen, dan wel inloggen door derden – die is ontstaan door het niet of niet naar behoren functioneren van medewerker, technische systemen bij Klant of bij SocialForYou of voor enige tekortkoming (bij de uitvoering) van de Diensten of van deze Algemene Voorwaarden.

4.2 Door het gebruik van deze Dienst gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan wijzigingen. U dient de Algemene Voorwaarden daarom regelmatig onze Website te bezoeken teneinde vast te stellen aan welke actuele voorwaarden u gebonden bent.

5. Intellectueel Eigendom

5.1 Klant is, en blijft eigenaar van de gegevens die voor of namens Klant zijn verwerkt in Klant systemen.

5.2 SocialForYou is, en blijft eigenaar van alle technische systemen die door SocialForYou worden ingezet, alsmede de informatie in de SocialForYou systemen.

6. Confidentiële informatie

6.1 SocialForYou zal alle informatie die voor- of namens Klant zijn verwerkt als confidentieel beschouwen.

6.2 Indien de overheid of een overheid instantie wettelijk toegang moet krijgen tot de informatie zal SocialForYou wetswege deze informatie moeten overdragen.